Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza
CCCC

POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH

im. prof Mieczysława Koczorowskiego

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

im. Mieczysława Karłowicza

zaprasza uczniów ognisk muzycznych i szkół muzycznych I i II stopnia

grających na instrumentach dętych drewnianych do wzięcia udziału w

XXVIII POZNAŃSKIM KONKURSIE INSTRUMENTÓW DĘTYCH

IM. PROF. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

w dniach 12-13.XI.2021 r.

REGULAMIN
XXVIII POZNAŃSKIEGO
KONKURSU INSTRUMENTÓW DĘTYCH
IM. PROF. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

1. Celem konkursu jest:
– Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych
– Podnoszenie poziomu nauczania w poszczególnych specjalnościach
– Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych
2. Konkurs obejmuje następujące specjalności:
flet, obój, klarnet, saksofon, fagot
3. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w pięciu grupach wiekowych:
GRUPA I:
Urodzeni w roku 2012 i młodsi uczniowie:
– Ognisk Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I st.
GRUPA II:
Urodzeni w roku 2009, 2010 i 2011 uczniowie:
– Ognisk Muzycznych, Szkół Muzycznych I st.
GRUPA III:
Urodzeni w roku 2008 i starsi uczniowie:
– Ognisk Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I st.
GRUPA IV:
Urodzeni w roku 2006 i młodsi uczniowie:
– Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I st. (kl. VII i VIII)
– Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie)
– Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie)
GRUPA V:
Urodzeni w roku 2005 i starsi uczniowie:
– Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie)
– Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie)
UWAGA!
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu (dotyczy tej samej grupy). W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łącznej klasyfikacji uczestników I, II i III oraz IV i V grupy.
4. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru z nut lub z pamięci, nie przekraczającego jednak limitu czasu, który wynosi w:
GRUPIE I, II i III – 6 minut
GRUPIE IV i V – 9 minut
5. Uczestnicy zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
i obostrzeniami dotyczącymi COVID-19.
7. Konkurs odbędzie się w dniach 12–13 listopada 2021 r. w POSM II st.
im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w trybie online w  terminie 15–30 listopada 2021 r. W tym przypadku sposób publikacji nagrań uczestników zostanie podany na stronie szkoły najpóźniej do 10 listopada 2021 r.
9. Oceny uczestników konkursu dokona Jury składające się
z pedagogów – instrumentalistów zaproszonych przez organizatorów.
UWAGA!
Oceny JURY są ostateczne.
10. Laureaci konkursu otrzymają Dyplomy Laureatów, a wszyscy uczestnicy Dyplomy Uczestnictwa.
11. W trakcie trwania konkursu odbędą się konsultacje jurorów danych specjalności
z pedagogami.
12. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest terminowe przesłanie skanu
formularza zgłoszeniowego, a także skanu wypełnionej i podpisanej przez uczestnika pełnoletniego, a w przypadku uczestników niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, zgody na przetwarzanie danych osobowych
do 29. 10. 2021 r. oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego do 7. 11. 2021 r.
Ww. dokumenty należy przesłać na adres: konkursdety@muzycznanasolnej.pl
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników.
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna
lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości do 2. 11. 2021 r.
Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane ze względów organizacyjnych wpisowe
zostanie zwrócone.
14. Wpisowe, które wynosi 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt PLN) należy wpłacić na konto Rady Rodziców POSM II st. im. M. Karłowicza z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika – XXVIII Poznański Konkurs Instrumentów Dętych”:
PKO BP I/O Poznań, nr r-ku: 50 1020 4027 0000 1102 0031 3858
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
15. Koszty uczestnictwa w konkursie ponoszą szkoły delegujące lub sami zainteresowani.
16. Zgłoszenie jest równoznaczne (zgodnie z zał. oświadczeniem) z wyrażeniem
przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego zgody na:
• udział w XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. M. Karłowicza.
• podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
• na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie podanie danych jest dobrowolne, a uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do podanych danych oraz możliwość ich poprawiania.
UWAGA!
Szczegółowy harmonogram konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej najpóźniej 9 listopada 2021 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 / 852 28 56
lub adresem mailowym: konkursdety@muzycznanasolnej.pl
Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej: www.muzycznanasolnej.pl

Dokumenty do pobrania:

Poznański Konkurs Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego poszczycić się może wieloletnią tradycją. Jest najstarszym wydarzeniem tego typu dla uczniów grających na instrumentach dętych w Wielkopolsce.

Inicjatorem konkursu w 1993 roku był kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji ówczesnego Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu prof. Mieczysław Koczorowski, wybitny poznański oboista i późniejszy Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od samego początku konkurs stał się bardzo ważnym wydarzeniem muzycznym nie tylko w mieście, ale także w regionie, a następnie w kraju. Jest on ponadto chlubną wizytówką sekcji, a za jego organizację odpowiadają, zgodnie z tradycją, kolejni kierownicy sekcji instrumentów dętych i perkusji Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza, Leszek Walkowiak, a aktualnie Mariusz Pikulski. Początkowo konkurs skierowany był do uczniów szkół muzycznych Wielkopolski. Dość szybko poszerzył jednak swój zasięg i objął nim również szkoły regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego. Finalnie dzięki promocji w internecie na konkurs zaczęli przyjeżdżać uczniowie szkół muzycznych z całej Polski. Konkurs organizowany jest corocznie wczesną wiosną naprzemiennie dla instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

Od 2020 roku konkurs nosi imię swojego inicjatora prof. Mieczysława Koczorowskiego.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E