Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

im. Mieczysława Karłowicza

zaprasza na

XXIX POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH

im. prof. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

EDYCJA DLA INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH

POZNAŃ 2022

JURY

prof. Roman Gryń – AM Poznań – przewodniczący jury

mgr Maciej Kołodziejski – POSM II st. Poznań

mgr Mateusz Kurek – AM Poznań

mgr Mariusz Pikulski – POSM II st. Poznań – sekretarz

Lista laureatów

GRUPA I

1 miejsce:

– Julian Merecki – ZPSM Koszalin (dodatkowo nagroda uformowana przez Fundację CLARINO)

– Adrian Lityński – PSM I i II st. Konin

2 miejsce:

– Dagmara Wysocka – SM I i II st. Szczecinek

3 miejsce:

– Beniamin Banaś – ZSM Tychy

– Weronika Kołodziejska – POSM I st. nr 1 Poznań

– Piotr Walczak – SM I st. Radziejów

Wyróżnienia:

– Aleksander Aksentowicz – PSM I st. Nowa Sól

– Jakub Bakalarz – SM I i II st. Szczecinek

– Stanisław Mantyk – SM I i II st. Szczecinek

– Wiktoria Mrówczyńska – OSM Szczecin

– Antoni Szymonek – ZSM Dąbrowa Górnicza

– Albert Wróbel – PSM I i II st. Konin

GRUPA II

1️ miejsce:

– Franciszek Stempniak – POSM II st. Poznań

2️ miejsce:

– Konstanty Kaczor – POSM I st. nr 1 Poznań

– Marceli Świtoniak – POSM I st. nr 1 Poznań

3️ miejsce:

– Michalina Feler – PSM I st. Będzin

– Jadwiga Kajan – ZSM Poznań

Wyróżnienia:

– Adam Grzebielucha – ZSM Dąbrowa Górnicza

– Feliks Kiraga – PSM I st. Nowa Sól

– Mateusz Kryczka – SSM I st. Tarnowo Podgórne

– Samuel Krystoń – ZSM Poznań

– Jan Pluskota – SM I st. Radziejów

– Dariusz Syga – PSM I i II st. Zielona Góra

– Antoni Walków – POSM I st. nr 1 Poznań

– Dominika Wójcik – ZSM Tychy

GRUPA III

1️ miejsce:

– Dariusz Kołodziejski – POSM II st. Poznań

– Maurycy Majewski – POSM II st. Poznań

– Wojciech Niezgódka – SM I i II st. Szczecinek

2️ miejsce:

– Jan Hewner – SM I st. Radziejów

– Damian Kołodziejczak – PSM I i II st. Konin

3️ miejsce:

– Michał Biedruna – OSM I st. Szczecin

Wyróżnienia:

– Szymon Bąk – SM I st. Radziejów

– Szymon Butkiewicz – PSM I i II st. Zielona Góra

– Małgorzata Górniak – ZSM Słupca

– Magdalena Kołodziejczak – PSM I st. Koło

– Stanisław Waszczeniuk – ZPSM nr 1 Warszawa

GRUPA IV

1️ miejsce:

– Karol Łopiński – ZSM Poznań

2️ miejsce:

– Julian Pilichaty – POSM II st. Poznań

3 miejsce:

– Karol Kaca – ZSM Radom

– Hubert Stepka – ZSM Poznań

Wyróżnienia:

– Maciej Choiński – ZPSM nr 3 Warszawa

– Jakub Dąbrowski – ZSM Radom

– Julia Mosińska – POSM II st. Poznań

– Jakub Sieczka – ZSM Radom

dokumenty do pobrania

REGULAMIN

XXIX POZNAŃSKIEGO

KONKURSU INSTRUMENTÓW DĘTYCH

im. prof. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

 

1. Celem konkursu jest:

  • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych
  • Podnoszenie poziomu nauczania w poszczególnych specjalnościach
  • Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych

2. Konkurs obejmuje następujące specjalności:

Róg, trąbka, puzon, eufonium, tuba

3. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w czterech grupach wiekowych:

GRUPA I:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2012 i młodsi.

GRUPA II:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2009, 2010 i 2011.

GRUPA III:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2006, 2007 i 2008.

GRUPA IV:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2005 i 2004.

UWAGA!

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu (dot. tej samej grupy).

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łącznej klasyfikacji uczestników I i II, II i III lub III i IV grupy.

4. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru z nut lub z pamięci nie przekraczającego jednak limitu czasu, który wynosi w:

GRUPIE I, II – 6 minut

GRUPIE III i IV –  9 minut

5. Uczestnicy zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami dotyczącymi COVID – 19.

7. Konkurs odbędzie się w dniach 6 – 8 maja 2022 r. w POSM II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w trybie online w terminie 15 – 25 maja 2022 r. W tym przypadku sposób publikacji nagrań uczestników zostanie podany na stronie szkoły najpóźniej do 5 maja 2022 r.

9. Oceny uczestników konkursu dokona Jury składające się  z pedagogów -instrumentalistów zaproszonych przez organizatorów.

UWAGA!

Oceny JURY są ostateczne.

10. Laureaci konkursu otrzymają Dyplomy Laureatów, a wszyscy uczestnicy Dyplomy Uczestnictwa.

11. W trakcie trwania konkursu odbędą się konsultacje jurorów danych specjalności z pedagogami.

12. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest terminowe przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez szkołę, a także skanu wypełnionej i podpisanej przez uczestnika pełnoletniego, a w przypadku uczestników niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego do 22. 04. 2022 r. W/w dokumenty należy przesłać na adres: konkursdety@muzycznanasolnej.pl

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości do 30. 04. 2022 r.

Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane ze względów organizacyjnych wpisowe zostanie zwrócone.

14. Wpisowe, które wynosi 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt PLN) należy wpłacić na konto Rady Rodziców POSM II st. im. M. Karłowicza z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika – XXIX Poznański Konkurs Instrumentów Dętych”:

PKO BP I/O Poznań, nr r-ku: 50 1020 4027  0000 1102 0031 3858

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

15. Koszty uczestnictwa w konkursie ponoszą szkoły delegujące lub sami zainteresowani.

16. Zgłoszenie jest równoznaczne (zgodnie z zał. oświadczeniem) z wyrażeniem przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego zgody na:

  • udział w XXIX Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. M. Karłowicza.
  • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w XXIX Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych  prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
  • na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie podanie danych jest dobrowolne, a uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do podanych danych oraz możliwość ich poprawiania.

UWAGA!

Szczegółowy harmonogram konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej najpóźniej 30 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 852 28 56 lub adresem mailowym: konkursdety@muzycznanasolnej.pl

Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej:

www.muzycznanasolnej.pl/konkursdety2022/

 

Z    A    P    R    A    S    Z    A    M    Y

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content