Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. M.Kałowicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 12, 61-736 Poznań. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres mailowy: tzaremba@alpha-doradztwo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Na tej podstawie realizowane są zadania Szkoły w myśl ustawy o systemie oświaty (dane uczniów, rodziców i opiekunów prawnych, kandydatów, absolwentów), kodeks pracy, Karta Nauczyciela (dane pracowników), Prawo o szkolnictwie wyższym (dane praktykantów):
  2. przetwarzaniu wizerunku ucznia Szkoły. Na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy pozyskujemy wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach, by promować działalność szkoły oraz osiągnięcia uczniów na szkolnej stronie internetowej, na terenie szkoły, w szkolnych mediach społecznościowych oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  3. wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby. Na tej podstawie głównie realizujemy nasze umowy z kontrahentami.
    Zgodnie z prawem, posiadane dane osobowe możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych (np. nasi pracownicy), podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych oraz innym odbiorcom, głównie instytucjom takim jak urzędy, sądy, policja.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne. Najczęściej podstawą jest czas uregulowany w przepisach prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku przetwarzania danych, których podstawą jest wykonywanie umowy, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Należy także uwzględnić okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewywiązanie się Administratora realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub brakiem zawarcia umowy.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content