Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

REKRUTACJA 2023

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY JEST DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW TEGOROCZNYCH ŚWIADECTW ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE DO 10 LIPCA 2023 ROKU.

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. M.KARŁOWICZA
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
  do innych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 686 ) wraz ze zmianami ogłoszonymi Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 194, poz. 563 ).
 2. Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny w wybrane czwartki w godz. 14.30–15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 19 maja 2023 r.
 4. Egzaminy zostaną przeprowadzone 27 maja 2023 roku (sobota).
 5. Egzaminy obejmują:

B. Egzamin praktyczny

na Wydział instrumentalny

 • sekcje instrumentów klawiszowych, dętych i perkusji, muzyki rozrywkowej i jazzu: egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów prezentujący pełny zakres jego umiejętności technicznych i muzycznych, program można zaprezentować z akompaniamentem, bądź bez (szkoła nie zapewnia akompaniatora),
 • sekcja instrumentów strunowych: (dotyczy kandydatów kontynuujących dotychczasowe kształcenie na tym samym instrumencie)

SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA

 1. dowolna gama i pasaże
 2. dwudźwięki – tercje, seksty i oktawy
 3. etiuda lub kaprys
 4. koncert cz. I lub II i III

GITARA

 1. dowolna etiuda
 2. utwór muzyki dawnej 
 3. część sonaty lub wariacje
 4. utwór dowolny

KONTRABAS

 1. dowolna gama
 2. dowolna etiuda 
 3. dwie kontrastujące części Sonaty staroklasycznej lub utwór dowolny

W przypadku zmiany instrumentu badana jest przydatność  kandydata i dopuszcza się wykonanie dowolnej prezentacji na instrumencie, na którym kształcił się wcześniej kandydat.

na Wydział rytmiki i śpiewu solowego:

 • rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie;
 • śpiew – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem (szkoła nie zapewnia akompaniatora);

na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.

B. Egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych obowiązuje na wszystkie kierunki/specjalności.

 1. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Do poszczególnych sekcji zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą punktacją.
 2. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności.
 3. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
 4. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.
 5. Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem na stronie internetowej szkoły www.muzycznanasolnej.pl
 6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 2 czerwca 2023 r.
 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 10 lipca 2023 r.

Poznań, dnia 14 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content