Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza

zaprasza na

XXX POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH im. PROF. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

EDYCJA DLA INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH • POZNAŃ 2023

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest:

  • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych
  • Podnoszenie poziomu nauczania w poszczególnych specjalnościach
  • Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych

2. Konkurs obejmuje następujące specjalności:

flet, obój, klarnet, saksofon i fagot.

3. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w czterech grupach wiekowych:

 GRUPA I:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2013 i młodsi.

GRUPA II:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2011 i 2012.

GRUPA III:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2009 i 2010.

GRUPA IV:

  • Instrumentaliści urodzeni w roku 2007 i 2008.

UWAGA!

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu (dot. tej samej grupy)

 W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łącznej klasyfikacji uczestników I i II, II i III lub III i IV grupy

4. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru z nut lub z pamięci nie przekraczającego jednak limitu czasu, który wynosi w:

 GRUPIE I, II –  6 minut

GRUPIE III i IV  –  9 minut

5. Uczestnicy zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.

6. W przypadku obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych konkursu zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami.

7. Konkurs odbędzie się w dniach 10 – 12 marca 2023 r. w POSM II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w trybie online. W tym przypadku sposób publikacji nagrań uczestników oraz obowiązujące terminy zostaną podane na stronie szkoły najpóźniej do 15 marca 2023 r.

9. Oceny uczestników konkursu dokona Jury składające się z pedagogów – instrumentalistów zaproszonych przez organizatorów.

UWAGA!

Oceny JURY są ostateczne.

10. Laureaci konkursu otrzymają Dyplomy Laureatów, a wszyscy uczestnicy Dyplomy Uczestnictwa.

11. W trakcie trwania konkursu odbędą się konsultacje jurorów danych specjalności   z pedagogami.

12. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest terminowe przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez szkołę, a także skanu wypełnionej i podpisanej przez uczestnika pełnoletniego, a w przypadku uczestników niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego do 22.02.2023 r. ww. dokumenty należy przesłać na adres: konkursdety@muzycznanasolnej.pl

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości do 4. 03. 2023 r. Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane ze względów organizacyjnych wpisowe zostanie zwrócone.

14. Wpisowe, które wynosi 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt PLN) należy wpłacić na konto Rady Rodziców POSM II st. im. M. Karłowicza z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika – XXX Poznański Konkurs Instrumentów Dętych”:

 PKO BP I/O Poznań, nr r-ku: 50 1020 4027  0000 1102 0031 3858

 Wpisowe nie podlega zwrotowi.

15. Koszty uczestnictwa w konkursie ponoszą szkoły delegujące lub sami zainteresowani.

16. Zgłoszenie jest równoznaczne (zgodnie z zał. oświadczeniem) z wyrażeniem przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego zgody na:

  • udział w XXX Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  II stopnia im. M. Karłowicza.
  • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w XXX Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych  im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
  • na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie podanie danych jest dobrowolne, a uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do podanych danych oraz możliwość ich poprawiania.

UWAGA!

 

Szczegółowy harmonogram konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej najpóźniej 4 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 852 28 56

lub adresem mailowym: konkursdety@muzycznanasolnej.pl

Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej: www.muzycznanasolnej.pl

Z    A    P    R    A    S    Z    A    M    Y

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content