Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza

zaprasza na

XXXI POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH

IM. PROF. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO

EDYCJA DLA INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH

POZNAŃ  2024

 

pliki do pobrania:

⇒ Regulamin Konkursu

⇒ Karta zgłoszenia pdf

⇒ Karta zgłoszenia doc

⇒ RODO

REGULAMIN

Celem konkursu jest:

 • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych
 • Podnoszenie poziomu nauczania w poszczególnych specjalnościach
 • Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych
 1. Konkurs obejmuje następujące specjalności:

Róg, trąbka, puzon, eufonium, tuba

 1. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w czterech grupach wiekowych:

GRUPA I:

 1. Instrumentaliści urodzeni w roku 2014 i młodsi.

GRUPA II:

 • Instrumentaliści urodzeni w roku 2011, 2012 i 2013.

GRUPA III:

 • Instrumentaliści urodzeni w roku 2008, 2009 i 2010.

GRUPA IV:

 • Instrumentaliści urodzeni w roku 2006 i 2007.

UWAGA!

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu (dot. tej samej grupy).

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łącznej klasyfikacji uczestników I i II, II i III lub III i IV grupy

 1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru z nut lub z pamięci nie przekraczającego jednak limitu czasu, który wynosi w:
 • GRUPIE I, II –  6 minut
 • GRUPIE III i IV  –  9 minut
 1. Uczestnicy zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 9 – 10 marca 2024 r. w POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12.
 3. Oceny uczestników konkursu dokona Jury składające się z pedagogów – instrumentalistów zaproszonych przez organizatorów.

UWAGA!

Oceny JURY są ostateczne.

 1. Laureaci konkursu otrzymają Dyplomy Laureatów, a wszyscy uczestnicy Dyplomy Uczestnictwa.
 2. W trakcie trwania konkursu odbędą się konsultacje jurorów danych specjalności z pedagogami.
 3. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest terminowe przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez szkołę, a także skanu wypełnionej i podpisanej przez uczestnika pełnoletniego, a w przypadku uczestników niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego do 15.02.2024 r. Ww. dokumenty należy przesłać na adres: konkursdety@muzycznanasolnej.pl
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników. O kwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości do 27.02.2024 r. Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane ze względów organizacyjnych wpisowe zostanie zwrócone.
 1. Wpisowe, które wynosi 180,00 zł. (sto osiemdziesiąt PLN) należy wpłacić na konto Rady Rodziców POSM II st. im. M. Karłowicza z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika – XXXI Poznański Konkurs Instrumentów Dętych”: PKO BP I/O Poznań, nr r-ku: 50 1020 4027  0000 1102 0031 3858

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty uczestnictwa w konkursie ponoszą szkoły delegujące lub sami zainteresowani.
 2. Zgłoszenie jest równoznaczne (zgodnie z zał. oświadczeniem) z wyrażeniem przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego zgody na:
 • udział w XXXI Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  II stopnia im. M. Karłowicza.
 • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w XXXI Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych  im. prof. Mieczysława Koczorowskiego organizowanym w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
 • na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie podanie danych jest dobrowolne, a uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do podanych danych oraz możliwość ich poprawiania.

UWAGA!

 Szczegółowy harmonogram konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej najpóźniej 3 marca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 852 28 56

lub adresem mailowym: konkursdety@muzycznanasolnej.pl

Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej: muzycznanasolnej.pl

ZAPRASZAMY!

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content