Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

REKRUTACJA – ROK SZKOLNY 2021/2022

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZEŚCIOLETNIEJ POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA im. M. Karłowicza na rok szkolny 2021/2022.

1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 686 ).

2. Do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.

3. Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny on-line w terminie uzgodnionym telefonicznie.

4. Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 14 maja 2021 r.

5. Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 22 maja 2021 roku.
Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli, odbędą się one w trybie stacjonarnym na terenie szkoły z zachowaniem zaleceń sanitarnych dotyczących szkolnictwa artystycznego.

6. Egzaminy wstępne obejmują:

  • na Wydział instrumentalny (sekcje instrumentów klawiszowych, strunowych, dętych i perkusji, muzyki rozrywkowej i jazzu): egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • na Wydział rytmiki i śpiewu solowego:
    – rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,
    – śpiew – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem,
  • na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.

7. W związku ze szczególnymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.
W wypadku niepełnego wykształcenia muzycznego kandydata do szkoły, przewiduje się sprawdzenie kompetencji ogólnomuzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych. Kandydat zostanie poinformowany o potrzebie przesłuchania.

8. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Do poszczególnych sekcji zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą punktacją.

9. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności.

10. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.

11. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.

12. Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem na stronie internetowej szkoły www.muzycznanasolnej.pl

13. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 28 maja 2021 r.

14. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 2 lipca 2021 r.

 

Poznań, dnia 5 marca 2021 r.

PUNKT KONSULTACYJNY on-line DZIAŁA NIEUSTAJĄCO!

e-ZAPRASZAMY 🙂

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content