Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w POSM II im. M.Karłowicza

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w  POSM II im. M.Karłowicza

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które szkoła  powinna  podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do placówki są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z dziećmi,  nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.

Podstawą do opracowania procedury są:

 • obowiązujące zarządzenie PMP
 • obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
 • Statut Szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 • wizja lokalna, analiza ryzyka
 • potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.
 1. Obowiązki dyrektora placówki:
 2. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 3. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i rodziców: konsultacje dla uczniów z klas IV-VIII oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
 4. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 5. Wyposaża szkołę w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 6. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci, których rodzice decydują się na uczestnictwo w konsultacjach w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 7. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 8. Zobowiązuje nauczyciela – bibliotekarza do wyznaczenia miejsce składowania oddawanych książek oznaczonych datą, w której zostały przyjęte.
 9. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich.
 10. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 11. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do:
 2. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 3. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez uczniów wszelkich dodatkowych przedmiotów.
 4. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
 5. Nieorganizowania wyjść poza teren placówki.
 6. Przystosowania sal- przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali wszystkie zbędne  i trudne do dezynfekcji
 7. Regularnego wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę.
 8. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.
 9. Prowadzenia zajęć w środkach ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki).
 10. Nienoszenia biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek.
 11. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp.
 12. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.
 13. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych.
 14. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
 15. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

III. Obowiązki pracownika:

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę co najmniej raz na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 1. Obowiązki rodziców
 2. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji.
 5. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 7. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.
 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 14. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardówhigienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci oraz dla osób przebywających na jego szkoły.
 15. Obowiązki uczniów uczestniczących w zajęciach
 16. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, koniecznych do zajęć.
 17. W drodze do i ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują  dystans społeczny.
 18. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
 19. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 20. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
 21. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 22. Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 23. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:
  1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązują godziny pracy szkoły: 7.30-15:30.
  2. Przy przyjęciu dziecka na zajęcia, wyznaczony przez Dyrektora pracownik, któremu Rodzic oddaje pod opiekę dziecko, dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. Przy stanie podwyższonej temperatury ciała (po dwukrotnym pomiarze), wynoszącej powyżej 37oC, dziecko nie zostaje przyjęte na zajęcia. Odmowa przyjęcia dziecka może również mieć miejsce w sytuacji stwierdzenia przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika, innych, widocznych objawów złego stanu zdrowia dziecka (kaszel, katar). Podjęta w danej sytuacji decyzja jest ostateczna.
  3. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia zbędnych przedmiotów .
  4. Ograniczenie liczebności grupy – zgodnie z wytycznymi GIS liczba dzieci przebywających w sali zostaje ograniczona do maksymalnie do 12 dzieci (ewentualnie + 2 dzieci, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego)
  5. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach większej liczby dzieci w grupie, dyrektor podejmie odpowiednie kroki w porozumieniu z organem prowadzącym.
  6. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się wyjścia poza teren szkoły.
  7. Uczniowie przychodzą do szkoły pojedynczo lub utrzymując odległości min. 2 metrów od innego ucznia. Oczekują na nauczyciela w wyznaczonym miejscu.
  8. Sale, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.
   VII. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji
 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp., zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Gdy u dziecka stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić na zajęcia w szkole pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.
 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną o danej sytuacji w szkole.
 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2.Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
  3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci.
  4. Procedury obowiązują do odwołania.

Załączniki:

Oświadczenie Rodzica

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content