Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Dostępność Cyfrowa

Deklaracja Dostępności

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza dostępnej pod adresem www.muzycznanasolnej.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
 • Pliki JPG, PNG nie posiadają tekstów alternatywny. Niedogodności są poprawiane w miarę możliwości,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome.
 • Niektóre dokumenty posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.muzycznanasolnej.pl spełnia wymagania w 99,24%.

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery),
 • możliwość powiększenia i zmniejszania wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany typografii na czytelną czcionkę
 • podkreślenie linków,
 • skala szarości,
 • mapa strony

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem POSM II st. im. M. Karłowicza pod adresem mailowym sekretariat@muzycznanasolnej.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 852 28 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-736 Poznań, ul. Solna 12

tel. 61 852 28 56

e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl

strona internetowa: www.muzycznanasolnej.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklaracja Dostępności Architektonicznej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. M. Karłowicza przy ul. Solnej 12:

1. Dostępność

– W wejściach do szkoły nie potrzeba najazdów dla wózków osób niepełnosprawnych gdyż wejścia są zlokalizowane na poziomie chodnika.

– w budynku muzycznym na poziomie parteru znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

– Wszystkie biegi schodów zarówno w budynku klasowym jak i muzycznym wyposażone są w taśmy odblaskowe wyznaczające początek oraz zakończenie biegu schodów dla osób słabo widzących.

2. Brak dostępności

– szkoła nie posiada windy ani wciągów dla osób poruszających się na wózkach

Aplikacje mobilne:

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content